Projektet e fituara me grante

2014 – 2015 Avokimi përmes të rinjëve dhe përkrahja arsimore për fëmijët e margjinalizuar:
Ky projekt filloi në Shtator të vitit 2014 dhe do të zgjasë deri në fund të Gushtit të vitit 2015